Аннотация

Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне ақпараттық коммуника-циялық технологиялар пәні және кез келген заманауи ақпараттық технологиялар бойынша білім алушыларға арналған. Заман талабына, оқыту үдерісін жетілді-ре отырып қоғам сұранысына, жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына орай ақпа-раттық-коммуникациялық технологияларды қолдану тиімділігін осы оқу құра-лының көмегімен жеңілдетуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар студенттерді ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізгі идеясымен таныстыру, ақпараттық жүйе негізін үйрету, сол сияқты жергілікті желілер мен аймақтық-таратылған желілер туралы түсініктерін қалыптастыруға және жаңа технология-лар туралы ақпараттар алуға болады. Оқу құрaлы студенттерді өздігімен ізденуге, әртүрлі ақпаратты өңдеуде тео-риялық негіз және тәжірибе жүзінде қолдана білуге ынталандырып, компьютер-лік технологиялардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін көрсету негізінде нақты жұмыс істеуді үйретуге арналған.

Аннотация

Монография Үнді дүниетанымындағы құдайлар пантеонының орны жəне олардың даму ерекшеліктері діни-философиялық, тарихи тұрғыда қарастырылып, ғылыми талдау жасалынды. Аталмыш жұмыста құдайлар пантеонының теологиялық ілімінің бастаулары, діни-философиялық қалыптасу алғышарттары, сипаты, мəні жан-жақты талқыланады. Монография шығыстану, үндітану, дінтану, философия, мəдениеттану мамандығының студенттері мен магистранттарына, жоғары оқу орындарындағы гуманитарлық мамандықтардың студенттеріне арналған.

Аннотация

Manual comprises basic theoretical questions of modern PCR – diagnostics, including its components and stages, its detection and analysis, primer and probes design, as well as its practical application in the field of molecular biology, genetic engineering and medicine, and in the field of laboratory diagnostics of hereditary and indectious diseases in particular, control questions and sample tests; is well illustrated with schemes and figures. Manual is aimed at master and doctoral students, specialty «Biology». Published in authorial release. В пособии освещены основные теоретические вопросы современной ПЦР-диагностики, включая ее компоненты и стадии, дизайн праймеров и проб, а также практическое применение в области молекулярной биологии, генетической инженерии, медицины и в области лабораторной диагностики наследственных и инфекционных заболеваний в частности. А также включены контрольные вопросы и пробные тесты, учебный материал дополнен схемами и рисунками. Предназначено для студентов биологических специальностей, может быть использовано для более широкого круга читателей. Издается в авторской редакции.

Аннотация

Оқу құралы заманауи білім беру талабына сай, оқытудың көрнекті әдісін белсенді қолдана отырып студенттерге дәріс беруге арналған. Оқу құралын дайындаудың басты ұстанымы әрбір тараулар бойынша қысқаша теориялық мазмұнын келтіріп, соңында тесттік тапсырмалар берілген. Оқу құралының көрнектілігіне жинақы кестелер, сызбанұс- қалар, түрлі-түсті суреттер, қысқа-нұсқа, анық-айқын көрсетліген. Оқу құралында студенттердің шығармашылық қабілеттілігін, өз бетінше ізденіс жасай игеруге арналған логикалық есептер берілген. Оқу құралы студенттерге өзіндік жұмыс орындауға, емтиханға дайындалуға және ВОУД-қа дайындалуға айтарлықтай көмегін тигізеді деген ойдамыз.

Аннотация

В данной книге, приуроченной к 85-летнему юбилею известного деятеля науки, доктора химических наук, профессора Георгия Ивановича Ксандопуло, вниманию читателей представлены архивные материалы, статьи, благодарность и пожелания современников и учеников, уникальные фотографии разных лет. Книга предназначена для широкого круга читателей, преподавателей, студентов и магистрантов.

Аннотация

Кітапқа белгілі мәдениеттанушы, философ-ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері, ҚазҰУ-дың профессоры С. Темірбековтің ғылыми-педагогикалық және мәдени-қоғамдық қызметін, отандық білім мен ғылымға және мәдениеттануға қосқан үлесін сипаттайтын мақалалар, баяндамалар, мұрағат құжаттары мен фотосуреттері еніп отыр. «Көзкөргендер» бөлімінде бірге оқып, қызметтес болған замандастарының естеліктері баяндалады. Кітап көпшілік оқырманға, студенттер мен ғылыми ізденушілер қауымына арналған.

Аннотация

Бұл кітап Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер, ҚР ҰҒА Құрметті академигі, белгілі ұстаз, тарих ғылымдарының докторы, профессор У.Х. Шәлекеновтің 90 жылдық мерейтойына орай шығарылып отыр. Кітапта ғалымның әр жылдардағы мақалаларымен қатар мұрағат құжаттары, фотосуреттері, шәкірттерінің ыстық лебізге толы естеліктері топтастырылған. Ұстаздарға, студенттер қауымы мен ғылыми ізденушілерге және көпшілік оқырманға арналған.

Аннотация

Бұл кітап қазақ халқының көрнекті философы, әлемге белгілі фарабитанушы ғалым, философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі Ағын Хайроллаұлы Қасымжановтың өмірі мен ғылыми мұраларына арналған. Кітапқа А. Қасымжановтың ғылыми, ұстаздық қызметін, білім мен ғылымға қосқан үлесін зерделейтін мақалалар, замандастары мен шәкірттерінің естеліктері, мұрағат құжаттары мен фотосуреттер еніп отыр. Кітап көпшілік оқырманға, ұстаздарға, студенттер мен ғылыми ізденушілерге арналған.

Аннотация

В данной книге, приуроченной к 90-летию ветерана Великой Отечественной войны, государственного и общественного деятеля нашей республики Ш.Ж. Жаныбекова, представлены материалы о его биографии, трудовой и общественной деятельности, а также публикации в газетах, воспоминания его бывших соратников, официальные поздравления, приветствия друзей, выступления и уникальные фотоматериалы разных лет. Книга предназначена для широкого круга читателей, преподавателей, студентов и магистрантов.