Скачать книгу

tundi. Ta oli värisev ja kurnatud, kui need üle läksid. Ta kõndis ühika ühisruumi, õppis natuke füüsikat ja läks varakult voodisse. Ükski viiest poisist ei pöördunud kunagi tagasi vanglasse õppekeskuse all. Ükski neist isegi ei maininud vahejuhtumit, välja arvatud Gibesh, kes praalis sellega ükskord mõne vanema poisi ja tüdruku ees; kuid nood ei saanud millestki aru ja ta jättis selle jutu.

      Kuu seisis kõrgel Northsettingi Õilsate ja Materiaalsete Teaduste Piirkondliku Instituudi kohal. Neli viieteistvõi kuueteistaastast poissi istusid mäetipul keset kriipivaid madalakasvulise holumi laike ning vaatasid alla piirkondliku instituudi ja üles Kuu poole.

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Скачать книгу