Аннотация

Per descobrir com es comuniquen les plantes i els animals, com intercanvien informació, qui ho fa i per què
Si algú pensa que al bosc regna el silenci és perquè no hi ha parat mai l'orella! Els animals i les plantes es comuniquen constantment de les maneres més diverses. Sabíeu que els fongs paren trampes? O que els peixos menteixen? Els humans no som els únics que tendim a exagerar i a dir mentides. Però, com ho fan? Qui intercanvia informació amb qui i per què? Les plantes, per exemple, hi senten? Hi veuen els fongs? Madlen Ziege, biòloga del comportament, arriba al fons de la qüestió i desvela el misteri de la comunicació a la natura, i ens trasllada a un món fascinant, on trobarem plantes que canvien de figura, aranyes que cacen amb llaç, peixos pescadors, ocells ballarins i conills que construeixen tanques. En aquest llibre descobrirem per què els ocells escenifiquen danses i les plantes estableixen recompenses, i per què a vegades el silenci també és or per a les balenes.

Аннотация

Amb una finalitat divulgativa i amb un lleuger toc d'humor, Magrini ens explica el funcionament del cervell humà a través d'un manual d'usuari. "Tenim un manual per a totes les màquines que posseïm, excepte per a la més important". A partir d'aquesta reflexió banal, Marco Magrini va tenir la idea d'escriure un llibre sobre el funcionament del cervell humà, estructurat exactament com el manual d'una rentadora o nevera. Amb els capítols dedicats a la instal·lació, l'operativitat, el tauler de control, les extensions…, queda clar que la metàfora és portada als extrems. El lleuger to humorístic, com en la comparació entre els cervells Model F® (femení) i Model M® (masculí), contribueix a la seva finalitat divulgativa.
El cervell no és exactament una màquina, però tot usuari d'un cervell humà hauria de conèixer millor els components biològics, els mecanismes i els engranatges que el fan funcionar. Per exemple, saber que el cervell és qualsevol cosa menys estàtic: és plàstic, canvia constantment, pot aprendre qualsevol cosa o corregir hàbits no desitjats. Tot i així, pot ser víctima dels seus propis prejudicis o dels processos automàtics que es deriven de la seva interminable història evolutiva.

Аннотация

The Theory of Everything es va publicar per primera vegada l'any 2007, i ha estat traduït a 15 llengües Amb La teoria del tot , Stephen Hawking ofereix una breu història de l'univers, des del big bang fins als forats negres. A través de set conferències, Hawking aconsegueix explicar, de manera didàctica, amena i accessible per a tots els públics, l'origen del món, des de les primeres hipòtesis de la civilització grega i de l'època medieval fins a les teories actuals més complexes. Amb el guiatge d'un dels físics més brillants del món, el lector té l'oportunitat d'endinsar-se en un fascinant viatge de descoberta pel cosmos, on planteja alguns misteris encara per resoldre.

Аннотация

In diesem Handbuch werden für die Wärmebehandlungsverfahren Einsatzhärten, Nitrieren und Nitrocarburieren sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die industrielle Durchführung eingehend behandelt. In der Abhandlung werden die Grundlagen und die Durchführung der Verfahren der thermochemischen Behandlung im Gas bei Normaldruck und bei Niederdruck sowohl ohne als auch mit Plasmaunterstützung dargestellt. Daran anschließend sind charakteristische physikalische Eigenschaften der zum Herstellen der verschiedenen Ofenatmosphären erforderlichen Gase angegeben. Ein weiterer Teil befasst sich mit der Mess- und Regeltechnik. Die industriell gebräuchlichsten Arten von Öfen werden kurz beschrieben und charakterisiert. Betrachtungen zur Energiebilanz, dem Umweltschutz und der Entsorgung der verbrauchten Hilfsstoffe sowie dem sicheren Betreiben der Wärmebehandlungsanlagen runden den Inhalt des Handbuchs ab.

Аннотация

En la última década, el cultivo del arándano (Vaccinium Corymbosum L.) ha adquirido especial relevancia en nuestro país, debido al interés de un segmento muy importante de consumidores por adquirir productos con altos estándares de calidad tanto por su valor nutricional como por sus propiedades nutraceúticas y medicinales. Esta situación ha fomentado el interés de los investigadores por ofrecer respuestas adecuadas a agricultores, gremio frutícola, comercializadores y exportadores sobre las técnicas sustentables de manejo de esta especie frutícola considerada por el Ministerio de Agricultura como altamente promisoria. Este libro, resultado de procesos académicos de docencia, investigación y extensión, es altamente pertinente, debido a que en la literatura técnica especializada se observa un gran vacío bibliográfico sobre la fruticultura altoandina, el cual se pretende llenar con este producto académico. En este documento se presenta información relevante sobre aspectos generales vinculados a la sistemática de la producción del cultivares de arándano ubicados en la región central del país, franja altitudinal conformada por los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Este territorio dispone de una óptima oferta ambiental para el establecimiento y desarrollo de cultivos, que se manifiesta en ventajas estratégicas y ecofisiológicas que permiten a los agricultores interesados vincularse en procesos productivos intensivos con capacidad de ofertar su producción con éxito en mercados caracterizados por un alto nivel de competitividad tanto local, nacional como internacional. Abstract In the last decade blueberries cultivation (Vaccinium Corymbosum L.) has taken special relevance in our country, due to the interest of a very important segment of consumers in acquiring products with high quality standards both for their nutritional value and for their nutraceutical and medicinal properties. This situation has fostered the interest of researchers to generate adequate answers to farmers, fruit growers, traders and exporters on sustainable management techniques of this fruit, species considered highly promising by the Ministry of Agriculture. This book, as the result of academic processes of teaching, research and extension, is highly relevant, since there is a great bibliographic gap in the specialized technical literature on high Andean fruit growing, which this academic product aims to bridge. This document presents relevant information on general aspects related to the systematic production of blueberry cultivars located in the central region of the country, an altitudinal strip formed by the states of Boyacá and Cundinamarca. This territory has an optimal environmental offer for the establishment and development of crops, which is manifested in strategic and ecophysiological advantages that allow interested farmers to engage in intensive production processes, being able to offer their production successfully in markets characterized by a high level of competitiveness, both locally, nationally and internationally.

Аннотация

El libro que aquí se presenta tiene aportes fundamentales en la construcción del currículo en ciencias naturales, una reflexión que dinamiza los elementos de las ciencias y los relaciona con experiencias que muestran el contexto real en la enseñanza y aprendizaje, además da una visión fresca del desarrollo en los últimos años, de investigaciones formativas y de orden estructural guiadas primero, a la formación y actualización constante del profesorado y segundo, a las reflexiones de la enseñanza de las ciencias. Es importante resaltar que todas las conclusiones que allí suscitan parten de la experiencia de investigadores de diferentes contextos educativos, centralizando los esfuerzos en la actualización de un currículo que tienda a la flexibilización y que genere espacios de encuentro real con la ciencia. En este sentido, los capítulos del libro están organizados en tres partes: tendencias, intersticios y posibilidades, los cuales presenta la exploración, observación, planteamientos y definiciones de acciones a desarrollar con el fin de realimentar desafíos que se vislumbran en los diversos contextos. Abstract The book presented here, has fundamental contributions to the construction of the curriculum in natural sciences. A reflection that energizes the elements of science and relates them to experiences that show the real context in teaching and learning, as well as giving a fresh vision of development in recent years, formative and structural research guided first, to the training and constant updating of teachers and second, to the reflections of science teaching. It is important to highlight that all the conclusions that arise there are based on the experience of researchers from different educational contexts, centralizing efforts in updating a curriculum that tends to be more flexible and that generates spaces for real encounters with science. In this sense, the chapters in the book are organized into three parts: trends, interstices and possibilities, which present the exploration, observation, approaches and definitions of actions to be developed in order to respond to challenges that are seen in the various contexts.

Аннотация

Der Brauprozess bzw. die Bierbereitung ist im Grunde genommen eine Aneinanderreihung von verfahrenstechnischen Grundoperationen unter Einbeziehung von langjähriger brautechnologischer Wissenschaft. Das erste Buch «Verfahrenstechnik im Brauprozess» hatte die Zielsetzung, diesen Zusammenhang aufzuarbeiten. Im folgenden Buch «Prozesstechnik und Technologie in der Brauerei» bleibt dieser Leitgedanke erhalten. Allerdings ergibt sich aufgrund von Entwicklungsarbeiten im Bereich der Sudhaustechnik der letzten 6 Jahre eine Schwerpunktverschiebung hin zur Technologie. Durch den somit zusätzlich gewonnenen Einfluss auf die stoffliche Zusammensetzung der Würze sind neue Stellschrauben verfügbar, die sich im ganzen Kaltbereich, von der Gärung angefangen über die Stabilisierung bis zum fertigen Produkt auswirken. Desweiteren werden die Kapitel zur Filtrations- und Stabilisierungstechnik aktualisiert. Das Buch wendet sich gleichermaßen an die Studierenden des Brauwesens wie an die Praktiker in Brauereien und Zulieferindustrie und soll als kompaktes Nachschlagewerk dienen. Neben der verfahrenstechnischen Betrachtung werden auch grundlegende hydrodynamische, thermodynamische, physikalisch-chemische und technologische Zusammenhänge aufgegriffen. Die Optimierung der Qualität des Endprodukts Bier steht dabei stets im Vordergrund.

Аннотация

"A mediados de los años cincuenta se empieza a observar la proliferación de las llamadas urbanizaciones piratas y las invasiones de terrenos en Bogotá. En un primer momento, la respuesta desde el Estado se centró en su erradicación, pero luego dio paso a los programas de legalización y regularización de asentamientos informales. Una de las organizaciones más importantes en materia de apoyo a la población «destechada» en Colombia ha sido la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), un referente nacional en materia de lucha por la vivienda. A partir del trabajo realizado entre 2015 y 2018 por líderes comunitarios y la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, en esta obra se reconstruye la memoria del proceso de urbanización y consolidación del barrio Nuevo Chile, que se encuentra localizado al sur de la ciudad de Bogotá, y en cuyo surgimiento fue vital el papel de Cenaprov. Por lo anterior, es esta una contribución invaluable para la formación de profesionales comprometidos con las comunidades y el fortalecimiento del vínculo universidad-sociedad."

Аннотация

Alrededor de las firmas electrónicas y digitales, se han formado múltiples conceptos intrínsecos y extrínsecos, que son abordados en este libro, a partir de inquietudes como las siguientes, ¿qué diferencia hay entre firma digital y certificado digital?, ¿por qué las entidades de certificación digital ofrecen certificados de firmas digitales y no solo la firma digital?, ¿Latinoamérica usa el mismo tipo de firmas digitales?, ¿puede usarse una firma digital para otros propósitos? ¿es una firma electrónica simple igualmente valida a una firma digital? ¿qué debo verificar cuando recibo un documento firmado digitalmente? estas y otras preguntas son de necesaria respuesta para contribuir a que la sociedad en general, así como los sectores públicos, puedan entender de forma clara lo que significan las firmas digitales. En ese sentido, este libro hace una aproximación de los distintos conceptos legales que se desarrollan alrededor de las firmas digitales con el fin de hacer un aporte para que la sociedad se apropie de ellas. Los autores presentan una comparación legislativa regional, incluyendo España y Estados Unidos, que busca encontrar los puntos en común y disímiles, y cómo cada regulación ha permitido en mayor o menor medida el uso de firmas electrónicas y digitales; así mismo, se pretende establecer puentes que permitan intercambiar firmas por medios electrónicos provenientes de distintos países que faciliten las distintas relaciones en las que se usan.

Аннотация

Монография посвящена решению некоторых открытых проблем теории чисел. Автором дано решение последней теоремы Ферма, бинарной проблемы Гольдбаха, гипотезы Римана, проблемы Коллатца, проблемы Ландау и гипотезы Лежандра. Рассмотрены способы представления четных чисел и их связь с решениями квадратного уравнения Ферма. Дано общее решение квадратного уравнения Ферма и исследована его связь с теорией представлений и проблемами простых чисел. Предложен новый способ расчета представлений целого положительного числа в виде суммы натуральных слагаемых и исследована связь теории представлений с проблемой Гольдбаха. Книга рассчитана на специалистов в области теории чисел, комбинаторики, топологии, математического анализа, аспирантов и студентов, а также всех, интересующихся математикой.