Аннотация

Аннотация

Аннотация

Аннотация

Аннотация

Explore effective ways to manage anxiety Understand and challenge your anxious thinking Make meaningful life changes Manage anxiety—and start living your life! If you feel like your life is spinning out of control, you're definitely not alone! While anxiety is a natural reaction to stress, for some of us, it can become all-consuming—and ultimately debilitating. Thankfully, there is plenty you can do to combat anxiety with the help of this approachable guide. Inside, find out how adopting proven techniques like pinpointing triggers, improving health and eating habits, and learning to let go can help you effectively and deliberately manage your worries—and take back control of your life. Inside… Recognize symptoms Know useful vs. toxic anxiety Examine the causes of your anxiety Develop the practice of mindful acceptance Help your kids with their anxiety Block the blues Face your fears Adopt anxiety-reducing habits

Аннотация

Master the art of APA-style writing with this newly updated and accessible resource The newly and thoroughly revised Third Edition of Effective Writing in Psychology: Papers, Posters, and Presentations offers compelling and comprehensive guidance to readers who want to create powerful and persuasive prose in a rigorous, scientific, and APA-compliant framework. Distinguished academics and authors Bernard and Agatha Beins walk readers through the foundational and advanced topics they must grasp to generate convincing and credible APA-stye writing. The book combines an accessible and approachable guide to effective writing with the most current best practices from the 7th edition of the American Psychological Association's publication manual. New writers and experienced authors alike will benefit from Effective Writing in Psychology's descriptions of the most frequently used and important aspects of APA-style writing. The authors minimize their use of technical jargon and include explanations of how to create effective posters, deliver high-quality oral presentations, and publish electronically. The book also includes: An up-to-date presentation of ethical, inclusive writing and proper use of modern pronouns Step-by-step guidance on the use of APA formatting in scholarly papers Explanations of how to create effective posters for poster sessions Descriptions of how to organize convincing and credible oral presentations that leave listeners and conference attendees impressed and edified The basics of creating and formatting electronic documents for publication on the web Effective Writing in Psychology: Papers, Posters, and Presentations is an invaluable resource for psychology and social, and behavioral science students at any level. It also belongs on the bookshelves of practicing psychology professionals, researchers, and academics who would like to brush up on their technical writing abilities.

Аннотация

Аннотация

Wer träumt, der lebt. Und wer lebendig ist, der träumt. Auch wenn wir uns häufig nicht mehr an den Film im nächtlichen Kopfkino erinnern, haben unsere Träume das Potenzial, wichtige Botschaften zu übermitteln. Davon können wir profitieren. Der Autor nimmt uns in diesem Buch mit auf eine Reise in die Welt der Träume: Auf der Basis zeitgenössischer Forschung macht er den Leser mit den wichtigsten psychologischen Erkenntnissen vertraut und zeigt auf, wie der theologisch verantwortete seelsorgliche Umgang mit Träumen in der Praxis aussieht. In der seltenen prophetischen Dimension bedeutet es noch viel mehr, aber das übliche, allnächtliche Träumen ist ein Werkzeug zum Verarbeiten der eigenen Geschichte. Richtig gedeutet, hilft es zur Heiligung und zur Vertiefung des christlichen Glaubens.

Аннотация

Lühitutvustus
„Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching“ jagab lugejatele „tööriistu“, mis aitavad lihtsustada erinevatele olukordadele lahenduste leidmist ja eesmärkide saavutamist koostöös teistega. Raamat põhineb autori mitmekülgsel coachingu ja kovisioonigruppidega töötamise kogemusel. Kirjeldatud mudeleid on autor ise praktiseerinud ja teistele õpetanud töötades läbi hulga kirjandust ja uuringuid. Käsiraamatus on kirjeldatud 16 mudelit, mida järgides saate kolleegidega tõhusalt ja süsteemselt: lahendada aktuaalseid väljakutseid õppida õnnestumistest õppida minevikukogemustest püstitada eesmärke ja läbitöötada nende saavutamise teekond Neid mudeleid kasutades on lahenduste leidmine sujuv ja tõhus protsess, mis loob väärtust kõikidele osapooltele. Lisaks on raamatus näiteid ja nõuandeid, millega arvestada grupiprotsesside juhtimisel. Välja on toodud coachinguga seotud oskused – kohalolu, kuulamine, õppimise soodustamine, vastutuse võtmine, küsimuste esitamise kunst. Leiate siit nõuandeid, kuidas kovisioonigruppe käivitada. Raamatus kirjeldatud mudelid ja metoodikad on kasutatavad ka igapäevaselt erinevate olukordade lahendamiseks töös inimestega. Käsiraamatu sihtgrupp: Inimesed, kelle töö on seotud inimeste aitamisega ja/või keeruliste olukordadega Näiteks sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistid, õpetajad, psühholoogid, nõustajad, personalijuhid, koolitusjuhid, müügipersonal, teeninduspersonal jpt. 2) Juhid Juhid leiavad raamatust metoodikaid, mis võimaldavad välja tuua meeskonnas inimeste tarkust ja kogemusi ning leida üheskoos lahendusi. Saadud teadmisi saavad juhid rakendada nii koosolekutel kui vestlustel oma meeskonnaliikmetega.
TAGASISIDE KÄSIRAAMATULE
Väga vajalik teos, nii mugav, kõik eesti keeles ühtede kaante vahel! Ja milline küsimuste hulk! Kovisiooni juba natuke nuusutanud inimese unistus. Kovisiooni käsiraamat toob eesti keeles kätte erinevad juhtumite arutamise mudelid, avab kovisiooni kasutamise konteksti ja defineerib mõisteid. Võtan siit kaasa nii teadmise, mille poolest erinevad supervisoon ja kovisioon, kui ka arusaama, millisesse organisatsioonikultuuri kolleegidevaheline coaching sobib ja millisesse pigem mitte, ning konkreetsed ideed, kuidas seda inimeste arendamise süsteemi vajadusel organisatsioonis juurutada. Raamatut lugedes väärtustasin kõige rohkem võimalust mõelda kaasa Robert Diltsi mudelile, mille kohaselt on inimkäitumise mõjutamiseks kuus erineva „raskusastmega“ tasandit alates välise keskkonna muutmisest kuni olemise mõtte tajumiseni. Signe Vesso raamatus toodud rikkalikul isiklikul kogemusel põhinevad küsimused võimaldavad puudutada kõiki tasandeid ja liikuda läbi juhtumite arutamise nii lahenduse, teadlikkuse kui unistuste elluviimise poole. Maria Kütt Personaliosakonna peadirektor, Välisministeerium
Signe Vesso käsitleb siin raamatus kovisiooni kui arengumeetodit, millel on tohutu potentsiaal, sh mulle varem teadaolevatest kordades rohkem eri mudeleid erinevate juhtumite tarbeks. Raamat on ladusalt loetav, hästi struktureeritud ning väga praktiline, soovijatel on võimalik saada siit suurepärane kontsentraat paljudest erinevatest uurimustest ning praktikatest. Ei mingeid keerulisi erialasõnu – mõisteid, mille tähendust pigem aimad, kui tead. Rõhutatud on, et kovisiooni saab kasutada mitte ainult probleemidele lahenduse leidmise koostöömudelina, vaid ka tuleviku teemadele erinevate vaatenurkade leidmiseks, eesmärgistamiseks, tulemuste planeerimiseks ning õnnestumiste analüüsimiseks, jagamiseks. Ja eelkõige on see õppimise vahend, teekond iseenda arengus koostöös kolleegidega. Küsimused on võtmeks, mis avavad uksi, ja õnneks jagab raamatu autor lahkelt erinevate juhtumite mõistmiseks hulgaliselt abiküsimusi. Nii hea on lugeda otseseid näpunäiteid ning uurimustega kinnitatud praktiliselt kasutatavat teooriat. Seega tõesti käsiraamat. Tundsin, kuidas sain seda lugedes targemaks! See raamat oli mulle nagu lemmikaine, mille tahad ruttu selgeks saada. Raamat annab lisateadmisi ja kindlustunnet neile, kes on juba kovisioonigruppides osalenud, kuid seda on lihtne lugeda ka inimesel, kes pole kunagi kovisiooniga kokku puutunud. Kaire Parve Personalijuht, Ragn-Sells AS
Olen kovisiooniusku inimene ja siiralt õnnelik, et kaante vahele on saanud kovisiooni käsiraamat. Raamatus kõnetasid mind mõttearendused kovisioonimeetodi rakendamise vajadusest ja võimalustest organisatsioonides – kuidas seda meetodit eesmärgipäraselt rakendades arendada organisatsioonides väärtustavat, sisukat koostöökultuuri, andes igale organisatsiooni liikmele võimaluse selles protsessis kaasa rääkida, tuua lauale reaalsed probleemkohad ning pakkuda lahendusi arvamuste erisuse valguses. Käsiraamatu autori pikaajalise isikliku kogemuse, teaduslike artiklite ja arvukate koolitustel osalejate tagasiside analüüs on käsiraamatus esitatud struktureeritult, lugeja mõttemaailma rikastava lugemisena. Raamatust võtan kaasa igapäevaste arendustegevuste elluviimiseks märksõnad: mida, mis eesmärgil ja kuidas koos muudatusi ellu viia, väärtustav koostöö, turvaline õpikeskkond, usaldus, ühised kokkulepped, inimeste isiklik ja professionaalne areng, kohalolu, hinnangutevaba kuulamine, küsimuste mõjusus, võimalus iseennast ja teisi tundma õppida.
Merle Tammela Arendusjuht, Sisekaitseakadeemia, õppeosakond
Igas organisatsioonis tuleb ette olukordi, kus probleemi lahendamine tundub olevat väga keeruline ning üksi lahenduste leidmine tekitab meelehärmi ja stressi. Signe Vesso koostatud kovisiooni käsiraamat koosneb teaduspõhisest lähenemisest kovisioonile ja on esimene põhjalik eestikeelne käsiraamat, kus kogu oluline informatsioon, näited, selgitused ja arutelud on koondatud tervikuks. Käsiraamatu näol on tegemist väga hea ja ülevaatliku materjaliga kovisiooni kui meetodi kasutamisest, mis aitab kaasa kolleegidevahelisele koostööle organisatsioonis. Meetodi rakendamine aitab luua koostöiseid mustreid ja seeläbi saada paremaks, hoolivamaks ja võimestavaks kolleegiks. Urve Sellenberg Piirkonna juht, Innove SA, Rajaleidja
Kompaktne, lihtsalt loetav ja praktiline käsiraamat, mis tekitab eneseanalüüsi võimaluse nii tööalases kui isiklikus plaanis. Nõuanded, soovitused ja selgitused, mis raamatus esitatakse, tunduvad imelihtsad, kuid millegipärast ei mõtle me sellele igapäevaselt ning kaldume tegutsema nii, nagu me ei tahaks, et meiega tegutsetaks. Mudelite kirjeldused on väga hästi jälgitavad. Kovisioonimeetodid sobivad suurepäraselt iseenda, aga ka oma meeskonna ja kolleegide analüüsimiseks ning enesearendamise võimaluste avastamiseks. Kovisioon võiks sobida ka suurtesse organisatsioonidesse, kus on palju eksperte ja erialasid. Kovisioonigrupis osalemine võimaldaks üksteist mõista ja koos paremat teenust pakkuda, vähendada professionaalset isolatsiooni ja üksindust ning kujundada kaasavat toetavat organisatsioonikultuuri. Mulle isiklikult meeldis väga kuulamise osa. Sisemine ja välimine kuulamine ning sõnadetagune maailm – see on väga hästi kirjutatud peatükk, mis koos praktiliste näidetega keelekasutusest on juhtidele väga väärtuslik teave. Käsiraamatust võiks olla kasu juhtidele, et märgata oma tugevaid ja nõrku külgi ning ennast arendada. Veelgi olulisem on sarnaselt pakkuda arenguvõimalusi töötajatele, kolleegidele. Sageli piisab õigesti püstitatud küsimuste esitamisest või reflekteerimisest, kuid sellist „õpikut“ pole. Käsiraamatust leiab aga hulgaliselt küsimusi, mis aitaksid avastada ennast ja oma kolleege. Kuldar Kiho Koolitusjuht, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Raamat on väga praktiline ja erinevate mudelite kasutamine on konkreetsete sammudena üksikasjalikult lahti kirjutatud. Minu arvates on see raamat hea abivahend kõigile neile, kellel mõningane arusaam ja kogemus kovisiooniga juba olemas ja kes sooviksid omal käel kovisiooniprotsessi läbi viia või selles tõhusamalt osaleda. Raamat võiks olla nn kohustuslikuks kirjanduseks esmase koolituse läbinutele või koos mentoriga kovisioonigruppe juhtivatele inimestele. Kindlasti on kovisioon hea metoodika organisatsioonisiseselt inimeste arendamise ja õppimisvõime toetamise kultuuri edendamiseks ning erinevate valdkonnaspetsialistide omavahelise kogemuste vahetuse ja koostöö tõhustamiseks.
Riina Roosipuu Juhatuse esimees, Eesti Loto AS
Lugesin raamatu läbi ja tunnen, et olen saanud ühe väga olulise abivahendi enda töös. Olen kovisiooni n-ö baasmudelit (veidi varieerides) kasutanud mitme kovisioonigrupi puhul üle kolme aasta. Esmakordselt rakendasin kovisioonimeetodeid organisatsioonis konsultandi abiga ja koolitusega. Edasi aga olen toimetanud erinevatest olukordadest iseseisvalt õppides. Seejuures olen tihti tundnud puudust süsteemsest ja kõikehõlmavast materjalist, mille abil kovisiooni põhitõed taas läbi vaadata või saada inspiratsiooni erinevatest võimalustest kovisiooni läbiviimisel. Kovisiooni praktiseerides saad aru, et mõnes olukorras oleks vaja baasmudelile lisaks täiendavat mudelit, näiteks kuidas viia kovisiooni läbi edulugudest rääkimisel. Käesolevas raamatus on väga hea ülevaade ja selgitus, mis on kovisioon, millised on olulised tegurid kovisiooni edukaks rakendamiseks ning väga põhjalik valik erinevatest kovisioonimudelitest. Lisaks on see ka suurepärane juhtimise käsiraamat, sest sisaldab palju häid struktureeritud küsimuste näiteid, mida kasvõi igapäevases töös inimestega kasutada, et aidata neil oma eesmärkides, probleemsetes olukordades või tuleviku tegevustes selgusele jõuda ja edasi minna.
Minu jaoks saab see raamat kindlasti olema igapäevane töövahend. Lugemise käigus tekkis mitmeid mõtteid, kuidas saan siin toodud näiteid oma organisatsiooni arendamisel kasutada. Proovin kindlasti uusi mudeleid enda juhitud kovisioonigruppides.
Karin Veski Statistikaamet, personalijuht