Аннотация

Hvordan forbereder unge sig til deres liv som borgere i et demokratisk samfund?Med Gymnasieungdommens politiske dannelse foreligger Danmarks PAedagogiske Universitets tredje og sidste bogudgivelse om Danmarks deltagelse i det internationale forskningsprogram Civic Education Study, der er ivAerksat af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Civic Education Study bestar af forskellige undersogelser, der har til formal at undersoge, hvordan unge forberedes til deres liv som borgere i demokratiske samfund. Denne del af Civic Education Study er en international sporgeskemaundersogelse, der omfatter svar fra ca. 50.000 unge i 17-19 ars alderen fra 16 lande. For Danmarks vedkommende er der tale om en reprAesentativ stikprove af ca. 2800 elever fra de danske gymnasieskoler: det almene gymnasium, hf, hhx og htx. I Gymnasieungdommens politiske dannelse prAesenteres og fortolkes resultater vedrorende en rAekke aspekter af gymnasieungdommens kundskaber, fAerdigheder, holdninger, deltagelsesformer og interesse angaende demokrati og politik, idet der bade omtales internationale og nationale resultater.Bogen ligger i forlAengelse af Danmarks PAedagogiske Universitets to forste udgivelser vedrorende Civic Education Study, nemlig Jens Bruun (2001): Politisk dannelse – unges synspunkter pa demokratiske vAerdier i skole og samfund, der sammenligner danske elever fra 8. klasse med tilsvarende elever fra 27 andre lande, og Jens Bruun, Jens Johansen og Peter Allerup (2002): Rum for politisk dannelse, der fokuserer pa lAereres og skolelederes opfattelse af politisk dannelse i grundskolen med fokus pa undervisningens rammer, indhold, formal og former.

Аннотация

Social ulighed sAetter tidligt ind i livet. Vi er alt for godt klar over, at borns livschancer og muligheder ikke er ens, men afhAenger af forAeldrebaggrund. Samtidig ved vi fra internationale studier, at massive interventioner over for socialt udsatte born har malbare og vedvarende effekter. Det omgivende samfund kan faktisk gore en forskel. Sporgsmalet er, hvad der virker pa dansk grund.I denne bog fremlAegges den forste danske undersogelse af, hvordan samfundet gennem en tidlig indsats i daginstitutioner kan bidrage til at bryde de negative monstre, som er forbundet med ulighed. Med sAerlig fokus pa lAerings- og kompetenceperspektivet undersoges effekterne af en bestemt indsats. 'Handlingskompetencer i pAedagogisk arbejde med udsatte born' (HPA-projektet), som er udviklet og afprovet i 60 daginstitutioner i to kommuner i Danmark. Ved at gennemfore et randomiseret, kontrolleret eksperiment opnar man viden om, hvorvidt denne pAedagogiske indsats faktisk virker, og hvilke faktorer der har storst betydning for et positivt resultat.

Аннотация

Sfo under forandring – samordning med skolen, pAedagogiske funktioner og pAedagogmedhjAelpernes opgaver er en bog om Skole-og Fritidsordningen. Bogen er resultatet af en landsdAekkende undersogelse, der bygger pa svar fra tre sporgeskemaer til aktorer med tilknytning til sfo'en: Skoleledere, sfo-ledere og pAedagogmedhjAelpere. Undersogelsen er reprAesentativ, og udvAelgelsen er foregaet pa grundlag af en tidligere totalundersogelse af det samlede antal fritidsinstitutioner for born i alderen seks til ni ar.Undersogelsen er gennemfort som en sporgeskemaundersogelse med to hovedformal:– at afdAekke den aktuelle udvikling pa sfo-omradet i forhold til de pAedagogiske opgaver og aktiviteter, herunder samarbejdet med skolen, samt ledernes forventninger til den kurs, samordningen mellem sfo og skole vil tage i de kommende ar. – at belyse det ikke-uddannede pAedagogiske personale i sfo'en, deres pAedagogiske funktioner og deres rolle i det praktiske samarbejde mellem sfo og skole.

Аннотация

Mere end 200.000 born i alderen mellem seks og ni ar er daglige brugere af pAedagogiske fritidstilbud som skolefritidsordningen (SFO) og fritidshjemmene. Alligevel har disse pAedagogiske tilbud kun i mindre grad vAeret underkastet forskningens sogelys. Det er anledningen til at der i 2001 blev ivAerksat et forskningsprojekt, der skal belyse fritidsinstitutionerne savel kvantitativt som i forhold til pAedagogiske holdninger til samordning mellem skole og fritidstilbud.Projektet falder i to dele, og det er den forste undersogelsesfase, hvis resultater hermed publiceres. Pa grundlag af et sporgeskema til samtlige landets mere end 1.800 ledere af SFO og fritidshjem dannes et overblik over omradet, og det suppleres med en kortere gennemgang af eksisterende viden om, hvorledes dette brogede fritidsinstitutionslandskab ser ud.