Аннотация

Аннотация

Незаменимые помощники, замечательное времяпрепровождение, психологическое развитие и стабильность – всё это русские аудиосказки. Там и волшебство, там и чудеса, там и веселые моменты детства, которые не забываются никогда. Читает сказки Александра Антошина-Альпер – солистка оперы Московского государственного академического детского театра им. Н. И. Сац, обладательница редкого типа голоса – колоратурного меццо-сопрано. 1. Мужик и медведь 2. Мужик и огурцы 3. Медведь и собака 4. Как мужик гусей делил 5. Бестолковый мужик 6. Медведь – липовая нога 7. Рысь, мужик и медведь 8. Мишка и леший 9. Терешечка 10. Три вора 11. Царь и избушка 12. Петух и жерновки 13. Кобылья голова 14. Липунюшка 15. Бобовое зернышко 16. Лиса и петух

Аннотация

Аннотация

В сборник вошли самые знаменитые произведения Льва Николаевича Толстого для детей – басни, были, рассказы и сказки. Короткие поучительные истории, написанные простым, понятным языком, изучают на уроках в школе. А сказки Л. Н. Толстого, такие как «Три медведя», «Липунюшка», «Девочка и разбойники», читают детям родители и воспитатели детских дошкольных образовательных учреждений. Рисунки народного художника России Николая Александровича Устинова. Для среднего школьного возраста.

Аннотация

Аннотация

Аннотация

Tolstoy bütün dünyanı rus ədəbiyyatı barədə danışmağa məcbur edən, dünya ədəbiyyatının böyük sənətkarları arasında fəxri yer tutan birinci rus yazıçısıdır. Tolstoy öz əsərlərində o qədər böyük mə-sələlər irəli sürə bilmiş, elə bir bədii qüvvət səviyyəsinə yüksələ bilmişdir ki, onun əsərləri dünya bədii ədəbiyyatında əvvəlinci yerlərdən birini tutub. Kitabda verilmiş üç məşhur povest Tolstoy yaradıcılığında ən çox onu xarakterizə edən cəhətləri: insan hisslərinin insan əməlləri ilə münasibəti, ehtirasların təhlili və s. psixoloji prosesləri, onun qanunlarını, formalarını və insan qəlbinin dialek-tikasını əks etdirir…

Аннотация

Kitaba L.Tolstoyun 2 povestini daxil etmişik. İnsanı yolundan azdıran Şeytan əməlinə Tolstoyun bir çox əsərlərində rast gəlmək olar. Görünür, Tolstoy, öz keçirdiyi hissləri təhlil etmək üçün «Şeytan» əsərini yazmalı olub. Əsər həddən artıq dramatik ruhdadır. Sanki hər an əsərin qəhrəmanının başına qeyri-adi əhvalat gələcəyi gözlənilir. Nəhayət gəlir də… Povestin iki sonluğunun olması isə onu göstərir ki, Tolstoy sonadək də Şeytana qalib gəlmək yolunu seçə bilməmişdi… «Ailə səadəti» povestində gızın öz qəyyumu olan rəhmətə getmiş atasının dostuna olan məhəbbətindən və onların evlənəndən sonra ailə həyatlarının ilk enişli-yoxuşlu illərindən danışılır. Ailə həyatı Tolstoyun digər əsərlərindən onunla fərqlənir ki, bu əsərdə qəhrəmanların ətraf mühitdən bir növ təcrid olunmuş şəxsi həyatından bəhs edilir. Hadisələr birinci şəxsin adından (ümumiyyətlə bu priyomdan Tolstoyun əsərlərində çox az istifadə olunubdur), özü də qadının adından aparılır.

Аннотация

«В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье…»

Аннотация