Аннотация

သလနပလတစ ဦ သညသတခသမတငအသဖယအကငဆ၊ ဆဗယကဘသဗဒပညရင Yourikoiko ၏အဖစအပကကပနပပသည။ ဂပန၊ ဂမန၊ တရက၊ ယအကစအ၊ ကနဒနငယကတတငတညရပ၊ အထသဖငဆဗယကယနယခနစဆယတငတညရသည။ ဒတယကမဘစစအပကဇကစတနနငဂပနနငငတတငမငပငမစဝကသနရတငမဖခသမနကလနစ ဦ သညတဆရနသတငမပစမနငတဆကသည။ သတကအစမတလပဘ ၀ တစလကလဆကပအဆကအသယလပကတယ။ ဒပမယတစယကကသမကစစတကနတတငပညကကညခငတယ။ သတကရညမနခကနစခလအငမငရနရရငသ၊ အနတရယရသအစအစဉကစတကယဉခကသည၊ ထဆဗယကကဂဘ၏အကအကအနဒропဗကပကခသည။ သက၎ငက Operiko Youriko ဟခဆခပ၎ငကစတငလပဆငခသည၊ သသ၎ငတငအငမငမအဝဆပငရပသလ။ Andropov ၏ Cuckoo သညဇတကငတစ ဦ မရသသနငသကဆငသ 'ဖစရပမန' ပတငအခခသည။ စပနနငငတငပငရသနရငရဌန၌ဇနသညကအလနအမငလမဆတနသည octogenarian မဆမဝလနငစတငခသည။ သသဖစငနပသဇန Youriko နငပနလညဆစညနငရနမလငနသည။ သဟကရညမခပဘ၊ ဒပမယသရသတတရတဇနရအဖစအပကကသမအသကရငစဉကခငမပပမယသရသတတရတဇနရဇတလမတကပပသငပတယ။ ပထမ ဦ ဆဟရရမ၌ပကကမဖစပခသညဂပနမသစနငတဆပနကအမရကနကကအငအစမအအစနရကသသတ၏သမ Youriko နငကနပတတဆခသည။ နကတစစပမပ ၀ ငခတဆဗယကကဇတစတနမသစနကနတတတခတယ။ ဇနသညသညအစရဌနအဂငဖစပသမ၏ဒသရလပသမကပမထတလပရနလဆသည။ ထဒသသဂပနကနမနစပတလရကလညပတခငဖငရရနငဂပနမသစမသညတဆဆနခကသည။ အထသဖငမနကလမ။ တကယတသတလညအတတပ။ ဂပနမနကလဆဗယကယနယမအနဂတမရတပမယမနကလတကဘဝပငဖအစအစဉဆထတယ။ သမသညအမရကသသလသည ၎ငခလတကပလပပပ။ Youriko ဟလသမသရရမနကလသညဂပနနငငခရရတငအလပလပသည။ ထနကသမသညသမသတမနရရကပရရငသပငရသသည။ သမသညသမသဌ Andropov ဖစသ KGB ၏ခငဆငဖစသည။ သမသညသမ၏အလပကစတပကလသအခကနဒတငရနသသမ၏နစဆကတမငရနထကပရနကစသအခသသညကဇတရမကဆငသသည။ သမကတရခငမစစဆခငစခနသမပမသမအဖမခရသ Lubyanka ထငတငဖမဆထနသမထသည။ သမထကသသညအခ Andropov ကသမကသနပပရညထငခကသလကင၏ ဦ ဆငသအဖစသတမတလကသည။ ဒအလပကလပနစဉမသမဟဗတနဖလယရကငသတစယကကခစမတနပကနစအပကတငပညကကဆပကနတဆငတရကနငငကထကပတမရငပတရကကပငရခပတယ။ စစပသခစစစဆပသညနကတငသမသညယကတငနထငခငရသဖငစသငခနအတငသမဘဝ၏ခစခငမတတကအသသသည။ Youriko နင ဝလသည Andalusia တငသမသသညအထအတတကနထငကသည။ စအပ၏နကဆအခနကသသဆနပသ၏ဇန၏အမညကခ။ သမရတငမတတပရပနပသကသမလကမငထပနခဆငသည။ လကရမမမတနငပတယ။

Аннотация

මය යන මනසක තමට මතක හම ව වඩතම වශමයජනක පදගයග කතව වසතර කරය, ඔහ යරක යනවන හඳනවන දකෂ, සවයට භෂවදයක. එය ජපනය, ජරමනය, තරකය, ඇමරක එකසත ජනපදය, කනඩව සහ එකසත රජධනය යන රටව අතර ගඩනග ආදරය, එඩතරබව, ඔතතකරවන හ අනතරයන වට ගතනව කතවක. නමත වශෂයන සවයට දශය, එකදහස නවසය හතතව දශකයට සමබනධ වනනව කතවක. දවන ක යදධයන ටක කකට පස කසකසතනය සහ ජපනය එකනකට සතපම දහස ගණනක දරන උපත බ, එකනකට බහ සයන සමන ගහන ළමයන දදනකග කතවය. කස වතත, එක අයකට යදධයන පඩ වඳ ඇයග රටට උදව කරමට අවශය වන අතර අනකට තමග රට අතහර බටහරට යමට අවශයය. ම කරන දකම ඉටකර ගනම සඳහ ඔවන දදන එඩතර, භයනක සසමක කරයතමක කරමට සහන දකය. සවයට ක.ජ.බ. සවධනය පරධනය වන ඇනඩරපවට මම අරමණ දක ගන දනගනනට බ එය යරක මහයම ස නම කර කරයතමක වමට ඉඩහරය. ඇනඩරපවග කව රචන ව ඇතත එක පරධන චරතයක වසන කතවරයට පවස ‘සතය කතවක’ පදනමවය. කතව ආරමභ වනන දකණ සපඤඤය වඩහට මනසන සඳහ වන කරණ සථනයක සටන, තම බරඳව දරණ ස මඟ හරණ තම දවය අස වන දශකය සට වනදඹවක වන වයම සමඟය. ඔහ මයයමට බ සටන අතර ඔහග බරඳ යරක සමඟ නවත එකවම සඳහ මරණය දස බ සටය. ඔහට වඩ කක නමත, නමත ඔහග නරභත බරඳග කතව පවසය යත යය ඔහ තරණය කරය. ඇය ජවතව සටය නම ඇය කසවටක එයට ඉඩ නද. පළමවනම හරෂම හ පපරමට හස ව ජපන පවක අපට හම වන අතර, පසව ජපනය සටන ඇමරකන හමදවනට එරහව රඩක අදහස මගන පෂණය ව ඇත ඔවනග දයණය යරකව අපට හම ව. ඊළඟට අපට හමවනන යදධයට සමබනධව සවයට දශය, කසකසතන පවක. බරඳ රජය නයජතයක වන අතර ඇයග පරදශය කමකරවන වඩපර නෂපදනය කරමට පළඹවනන තනතතයක. එසම අපට ඇයග දයණයද මණ ගසය. ජපන කමයනසට පකෂය එම පරදශයට පමණම තළන රසයන සහ ජපන පව මණගස එකව ඉදරයට යත. වශෂයන ගහණ ළමයන දදන. ඇතත වශයනම, ඔවන දදන සබ සම පනමනද එක හ සමනය. ජපන තරණය සවයට සමජවද සමහණඩව අනගතයක නදකන නමත ගහණ ළමයන දදන තම ජවත හව මර කරම සසමක කරයතමක කරත. ඇයට ඇමරකවට යමට අවශයය. හව මරව කරයතමක ව, දන යරක ස හඳනවන රසයන දරය ජපන වදශ කරයය රකයවක කරය. ක.ජ.බ. හ පරධනය වන ඇනඩරපව වනවන ඔතත බමන සටයද ඇය රජය තනතරක සවය සඳහද ජපනය වනවන පතව. ඇය සය වඩ ගන කකරණ අතර එහ පරතඵයක ස ඇයග කරයයන ගන උසස නධරන සහමට පත නවහ. දන කනඩව සටන ඇග දබඩ සගය බව බමට පන යමට තත කරන වට ඇයව අතඅඩගවට පතව නඩ වභගය පවතව කඳවරකට පටවහ කරමට පර භයනක බයනක බනධනගරය රඳව තබ ඇත. ඇය එළයට එන වට ඇනඩරපව ඇය කරහ අනකමප කට ඇයව ඔතත සවම කණඩයමක පරධනය ස පත කරය. මම රකයව කරන අතරතර ඇය බරතනයයන පමණ හවමර සසවක සමඟ ආදරයන බඳ සටන අතර පත ඉතර කටසද කකසස හරහ අශවයක පට තරකයට ප යන අතර ඇය ඉනපස බරතනය තනපත කරයයට භර වය. සවසතරතමක පරශන කරම වන ඇයට එකසත රජධනය රඳ සටමට අවසර ද ඇත අතර, පනතයක පවතවන අතරතර එහ ගස ඇග ජවතය ආදරය දන තනතතව පදමයට පත කරය. යරක සහ වයම මය යන තරම ඇනඩසයව දරඝ ජවතයක ගත කරත. පත අවසන පරචඡදය දකවනන ඔහ මය යන බවත ඔහග බරඳ ඔහ ඉදරපට සටගන සටමන තම දත දගකර ඔහව පළගනන බවත ය. අත පටපත සයගන එය පරකශයට පත කරනන වදයවරය ය.

Аннотация

Heng Lee aanza kuhisi ajabu sana ghafla, kwa hivyo akakuja kumwona mganga wa mtaani, ambaye ni shangazi yake. Akafanya uchunguzi kadhaa na akaamua kuwa Heng hana damu, lakini ataambiaje familia yake, na watafanya nini kuihusu? Heng Lee ni mchungaji wa mbuzi katika milima ya kijijini kaskazini mashariki mwa eneo la Chiang Rai lililoko kaskazini mwa Thailand, karibu sana na mpaka na Laos. Ni jamii inayotangamana sana ambapo kila mtu anajua mwengine. Heng anaugua ghafla, lakini sio mgonjwa sana kiasi cha kumzuia kuchunga mbuzi, na siku moja alilazimika aende kumwuona mganga wa hapa, kwa sababu ameanza kuzimia. Hakuna madaktari wa matibabu karibu na Mganga amekuwa mzuri kwa watu wengi kwa karne nyingi. Mganga alichukua vielelezo kadhaa na kufikia hitimisho kwamba figo za Heng zimeacha kufanya kazi na kwa hivyo ana wakati mdogo wa kuishi. Harakati za kuokoa maisha ya Heng zikaanza, lakini kuna nguvu nyingine zinafanya kazi pia. Je! nini itafanyika kwa Heng, familia yake na jamii yote, ikiwa atachukua ushauri wa Mganga?

Аннотация

अचानक हेंग ली को एक अजीब सा एहसास होने लगा, तो वह एक स्थानीय ओझा से मिलने गया, जो उसकी आंटी भी लगती थी। उसने कुछ जाचें कीं और परिणाम निकाला कि हेंग में खून ही नहीं है, लेकिन वह यह उसके परिवार को कैसे बताएगी, और वे इस बारे में क्या करेंगे? हेंग ली लाओस से काफी नजदीक, उत्तरी थाईलैंड के चियांग राई के उत्तर-पूर्वी सुदूर पहाड़ों में एक चरवाहा है। यह एक घने बुना हुआ समाज है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। अचानक हेंग बीमार हो जाता है, लेकिन इतना बीमार नहीं कि अपनी बकरियों को बाहर न ले जा सके, जब तक कि एक दिन वह स्थानीय ओझा से मिलने नहीं जाता है, क्योंकि उसे मूर्च्छा आने लगी थी। उस क्षेत्र में मेडिकल डक्टर नहीं हैं, और सदियों से यहा के अधिकतर लोगों के लिए ओझा ही पर्याप्त रहा है। ओझा कुछ नमूने लेती है और इस नतीजे पर पहुचती है कि हेंग के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है और उसके पास जीने के लिए बहुत थोड़ा सा समय बचा है। हेंग की ज़िंदगी बचाने की जंग जारी है, लेकिन और भी शक्तिया काम पर लगी हैं। अगर हेंग ओझा की सलाह लेगा का तो उसका, उसके परिवार का और बाक़ी समाज का क्या होगा?

Аннотация

Heng Lee rend visite à la chamane locale, qui se trouve également être sa tante, après avoir commencé à tout d'un coup se sentir très bizarre. Elle effectue quelques tests et en conclut qu'il n'a plus de sang. Comment va-t-il pouvoir l'annoncer à sa famille, et comment ceux-ci vont-ils réagir ? Heng Lee est un chevrier des montagnes reculées au nord-est de Chiang Rai, dans le Nord de la Thaïlande, près de la frontière laotienne. Sa petite communauté est unie, et tout le monde y connaît tout le monde. Heng tombe soudainement malade, mais pas au point de ne plus pouvoir emmener les chèvres pâturer, jusqu'au jour où il se met à faire des syncopes, ce qui le fait aller consulter la chamane locale. Aucun docteur en médecine n'officie à proximité et les Chamanes ont toujours suffi pour la majorité des gens durant des siècles. La Chamane récupère quelques échantillons et arrive à la conclusion que les reins de Heng ont cessé de fonctionner et qu'il n'a plus longtemps à vivre. Le combat pour sauver la vie de Heng commence, mais d'autres forces sont également à l'oeuvre. Qu'adviendra-t-il de Heng, de sa famille, et du reste de la communauté s'il décide de suivre les conseils de la Chamane ?

Аннотация

เฮง ลี เริ่มรู้สึกแปลก ๆ สำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทันใดนั้นเอง เขาจึงได้ไปหารือกับหมอผีในพื้นที่ ซึ่งก็คือป้าของเขานั่นเอง เธอทำการทดสอบสองสามครั้ง และพิจารณาแล้วว่าเฮงไม่มีเลือด แต่เขาก็ไม่รู้จะบอกกับครอบครัวว่ายังไงดี และพวกเขาจะทำยังไงกันต่อไป เฮง ลี เป็นคนเลี้ยงแพะซึ่งอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่ห่างไกลออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงรายในประเทศไทย ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศลาว เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และทุกคนต่างก็รู้จักกันหมด เฮงเกิดป่วยขึ้นมาอย่างกะทันหัน แต่ก็ไม่ได้หนักหนาถึงขั้นเลี้ยงแพะไม่ได้เอาเสียเลย จนกระทั่งวันหนึ่งเขาต้องไปหาหมอผีประจำชุมชน เพราะเขาเองเริ่มมีอาการวูบขึ้นมา ซึ่งไม่มีหมอในบริเวณใกล้เคียงเลย และแค่หมอผีก็ถือว่าดีเพียงพอแล้วสำหรับคนส่วนมากมาหลายศตวรรษแล้ว ซึ่งหมอผีก็ได้เก็บตัวอย่างบางส่วนของเขา และได้ข้อสรุปว่าไตของเฮงได้หยุดทำงาน และมีเวลาเหลือน้อยเต็มทีในการมีชีวิตอยู่ การต่อสู้เริ่มขึ้นเพื่อรักษาชีวิตนายเฮง แต่ก็มีอำนาจแฝงบางอย่างที่กำลังทำงานอยู่เช่นเดียวกัน อะไรจะเกิดขึ้นกับเฮง ครอบครัว และคนในชุมชนบ้าง หากเขาทำตามคำแนะนำของหมอผี

Аннотация

Heng Lee se je nenadoma začel počutiti precej nenavadno, zato se je naročil pri lokalni zdravilki, ki je čisto slučajno njegova teta. Opravila je nekaj testov in ugotovila, da Heng nima krvi. Kako bo to sporočil svoji družini in kaj bodo glede tega ukrenili? Heng Lee je kozji pastir v oddaljenih gorah Chiang Raia, na severnem Tajskem, zelu blizu meje z Laosom. Gre za tesno povezano skupnost, kjer se vsi med seboj poznajo. Heng nenadoma zboli, vendar je še zmeraj sposoben peljati koze na pašo, dokler nekega dne, vsled omedlevic, ni primoran obiskati lokalne zdravilke. V bližini ni zdravnikov in zdravilci so skozi stoletja veljali za dovolj dobre za večino ljudi. Zdravilka je vzela nekaj vzorcev in prišla do sklepa, da so Hengove ledvice prenehale delovati in da mu je ostalo le še malo življenja. Prične se bitka za Hengovo življenje, vendar so na delu tudi druge sile. Kaj se bo zgodilo s Hengom, njegovo družino in preostalo skupnostjo, če sprejme nasvet zdravilke?

Аннотация

Excursia anuală cu școala o duce pe Megan și colegii săi la o rețea de peșteri care erau folosite ca locuințe de triburile preistorice. Megan este sigură că prin folosirea puterilor sale psihice poate obține mai multe cunoștințe despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în acel timp îndepărtat, decât ceea ce le spunea ghidul. Megan este o adolescentă în vârstă de 13 ani care are puteri psihice pe care alții nu le au. La început a încercat să vorbească cu mama ei despre el, însă consecințele au fost dezastruoase, astfel că a învățat să păstreze tăcerea cu privire la ele. Cu toate acestea, unii oameni s-au oferit să ajute, iar un animal i-a arătat o prietenie specială, însă ei nu erau „vii” în sensul normal al cuvântului. Ei muriseră. Megan are trei astfel de prieteni: Wacinhinsha, ghidul ei spiritual, care fusese indian Sioux în ultima sa viață pe pământ, bunicul ei matern, Gramps și un tigru siberian enorm pe care îl chema Grrr. Wacinhinsha avea foarte multe cunoștințe cu privire la toate lucrurile spirituale, psihice și paranormale; bunicul ei era novice ca „persoană recent decedată”, iar Grrr poate vorbi doar limba tigrilor, iar așa cum vă puteți imagina aceasta este de neînțeles pentru oameni. În acest episod din viața lui Megan, ea și ceilalți elevi din același an cu ea merg într-o excursie cu școala. Acestea ar trebui să fie evenimente anuale, însă școala nu are întotdeauna bani să le finanțeze. Aceasta se dovedește a fi excepțională pentru Megan pentru că prinde frânturi din viețile oamenilor care au trăit într-o eră demult apusă. Urmărește-o pe Megan în timp ce încearcă în timpul excursiei să afle mai multe despre trecut și citește sfatul pe care Ghidul său spiritual i-l dă cu privire la cum să facă cel mai bine acest lucru.

Аннотация

Viele Menschen glauben, dass die Wut in der Weltbevölkerung insgesamt in alarmierendem Maße zunimmt. Es werden verschiedene Gründe vorgeschlagen, von denen einige sind: Gewalt im Fernsehen und in Filmen; Chemikalien und E-Nummern in verarbeiteten Lebensmitteln; das Besprühen von Pflanzen; Chemtrails von Flugzeugen; Alkohol- und Drogenmissbrauch; eine Abnahme der Selbstkontrolle; reduzierter Glaube an Gott; mangelnder Respekt vor traditionellen Autoritätspersonen und viele andere. Es lohnt sich, einen genauen Blick auf Wut und Aggression zu werfen, um ein tieferes Verständnis für die emotionalen Ausbrüche zu erlangen, die oft die Anwendung von Techniken zur Wutbewältigung erfordern. Frustration ist eine der Hauptursachen für Wut. Frustration entsteht jedoch nicht über Nacht; vielmehr tritt Frustration auf, wenn zugrunde liegende Probleme an die Oberfläche kommen. Daher ist Frustration ein tiefes, ungelöstes Gefühl oder ein Zustand von mangelndem Vertrauen und Unzufriedenheit, der aus ungelösten Missständen oder und unbefriedigten Bedürfnissen und Wünschen entsteht. Dieses kurze Buch wirft einen kurzen Blick auf diese Themen. Sein Hauptzweck ist es, denjenigen, die von Wut betroffen sind, zu zeigen, wie sie weitere Hilfe suchen können. Die Artikel können auch in eigenen Publikationen verwendet werden.

Аннотация

Heng Lee o thoma go ikwa amakatšega ka bjako, ka fao o ya go bona sedupe sa selegae, seo go diregago gore e be mmane wa gagwe. O dira diteko tše mmalwa gomme a akanya gore Heng ga a na madi, efela o ile go botša ba lapa la gagwe bjang, gomme bona ba tla dira eng ka seo? Heng Lee ke modiši wa dipudi dithabeng tša kgole ka leboa Bohlabela bja Chiang Rai ka leboa la Thailand, kgauswi le mollwane wa Laos. Ke setšhaba seo se kwanago kudu mo mongwe le mongwe a tsebago yo mongwe. Heng o thoma go lwala ka bjako, e sego go lwala mo a ka palelwago ke go diša pudi, go fihlela ge ka letšatši le lengwe a eya go sedupe sa selegae, ka gore o be a thomile go idibala. Ga go dingaka tša kalafo kgauswi gomme Sedupe se be se loketše kudu bontši bja batho ba fao mengwaga ye makgolokgolo. Sedupe se tšea diteko gomme sa phetha ka gore dipshio tša Heng di emišitše go šoma gomme ka fao o šaletše ke nako ye nnyane ya go phela. Ntwa e thomile ya go phološa bophelo bja Heng, efela maatla a mangwe a mošomong le ona. Go tla direga eng ka Heng, lapa la gagwe le setšhaba ka bophara, ge a ka tšea keletšo ya Sedupe?