Скачать книгу

      © Teresa Costa-Gramunt, 2021

      © D’aquesta edició:

      NÚVOL, EL DIGITAL DE CULTURA

      Mallorca, 348 (4-1)

      08013 Barcelona

       nuvol.com

      Correcció: Jordi Ferrer

      Disseny: Laia Serch Muni

      ISBN: 978-84-17455-34-7

      

@nuvol_com

      

@nuvol_com

      

@elnuvol

      Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes en la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic.

      Sumari

       Primer Llibre: Un sol camí entre deu mil arbres

       Pròleg d’Un sol camí entre del mil arbres

       Si ferim, ens ferim

       El Dalai Lama fa poemes

       Quan la sabata és el peu

       Quan la Història no era necessària

       L’espòs desconfiat

       La papallona

       No defugir la responsabilitat

       Màximes d’un lama de Dugyul (Bhutan)

       Transmutar el plom

       El lloc adient

       En Rikyu, el mestre del te

       El mestre

       Els últims mots d’O-San

       La peregrinació de la deessa

       Tragèdia i llibertat

       El pitjor defecte

       El mal caràcter

       Fusta de sàndal

       L’home ocupat

       Les tres virtuts

       La nina de sal

       Invocacions

       La flor del poeta

       El simi immortal

       Els tresors trobats

       L’art del mestre zen

       Deixar-nos fluir

       La pell a clapes

       La Fusako i l’ocell

       L’essencial

       La bona música

       No discutir amb el món, parlar-hi

       Segon Llibre: Mèmoria, mare, temps

       Pròleg de Memòria, mare, temps

       Vella, amorosa

       L’amant de l’Amor

       Pell de llimona

       La llum de la nit

       Recordeu-me

       Estimar un somni

       El Llibre de la Vida

       La Desitjada

       El somni

       La reina

       Les veus

      

Скачать книгу