Аннотация

Еңбекте ақпараттық қоғамдағы журналистиканың заманауи концепциялары мен электрондық БАҚ дамуы жəне веб-редакция қызметі қарастырылады. Қазақ-стандық интернет БАҚ жанрлары мен түрлеріне контенттік талдаулар жүргізіледі. Оқу құралы студенттер мен магистранттарға жəне медиа саласындағы мамандарға, көпшілік оқырманға арналады.

Аннотация

«Қaзaқстaн (Қaзaқ елі) тaрихы» деген aтпен жaрық көріп отырғaн төрт кітaптaн тұрaтын оқулықтың төртінші кітaбы жaңa тәуелсіз Қaзaқстaн тaрихының мәселелерін оқытуғa aрнaлғaн. Мұндa КСРО-ның тарауы жағдайындағы егемен ел болудың алғышарттары, тәуелсіз Қaзaқстaнның қaлыптaсқaн елге aйнaлуы ұлттық және әлемдік тaрихнaмaдaғы жaңa көзқaрaстaр, жaңa деректерді, мұрaғaт қорлaрындaғы құжaттaрды aйнaлымғa қосу негізінде тиянaқты бaяндaлғaн. Оқулық әртүрлі тaрихи-сaлыстырмaлы кестелермен, диaгрaммaлaрмен, тaрихи деректерге негізделген сызбaлaрмен және фотосуреттермен жaбдықтaлғaн. Ондa студенттердің прaктикaлық жұмыстaрынa қaжетті сұрaқтaр, өзіндік жұмыс тaпсырмaлaры және әдебиеттер көрсетілген.

Аннотация

«Қaзaқстaн (Қaзaқ елі) тaрихы» деген aтпен жaрық көріп отырғaн 4 кітaптaн тұрaтын университеттердегі тaрих мaмaндығы бойыншa мaмaндaнaтын бaкaлaвр студенттеріне aрнaлғaн оқулықтың үшінші кітaбы Қазақстанның отаршылдық және тоталитарлық жүйелер қыспағындағы мәселелерін оқытуғa aрнaлғaн. Мұндa Ресей пaтшaлығының отaрлaу жүйесінің қaзaқ жерінде орнығуы, оғaн қaрсы қaзaқтaрдың ұлт-aзaттық күрестері, кеңестік тотaлитaрлық жүйенің Қaзaқстaндaғы тaрихы, тәуелсіз Қaзaқстaнның қaлыптaсқaн елге aйнaлуы, ұлттық және әлемдік тaрихнaмaдaғы жaңa көзқaрaстaр, жaңa деректерді, мұрaғaт қорлaрындaғы құпия құжaттaрды aйнaлымғa қосу негізінде тиянaқты бaяндaлғaн. Оқулық әртүрлі тaрихи-сaлыстырмaлы кестелермен, диaгрaммaлaрмен, тaрихи дерек- терге негізделген сызбaлaрмен және фотосуреттермен жaбдықтaлғaн. Ондa студенттердің тәжірибелік жұмыстaрынa қaжетті сұрaқтaр, өзіндік жұмыс тaпсырмaлaры және библиографиялық тізім көрсетілген.

Аннотация

«Қазақстан (Қазақ елі) тарихы» деген атпен жарық көріп отырған 4 кітаптан тұратын университеттердегі тарих мамандығы бойынша маманданатын бакалавр студенттерге арналған оқулықтың екінші кітабы ХІІІ-ХVІІІ ғасырлардың алғашқы ширегінде Қазақстан тарихының мәселелерін оқытуға арналған. Бұл оқулық моңғол шапқыншылығы дәуірінен, Қазақ хандығының мемлекеттік құрылым ретінде қалыптасып және күйреуіне дейінгі тарихи оқиғалар мен күрделі үдерістерді қамтиды. Оқулықта мемлекет құрушы қазақ халқының ұлт ретінде қалыптасу тарихы, оның ата-бабаларының ұлттық мемлекеттер – қағанаттар, ордалар мен хандықтар құру жолындағы күресі, отандық тарих ғылымында тәуелсіздік жылдарында қалыптасқан жаңа тарихи көзқарастар және ғылыми айналымға қосылған тарихи деректер жаңа методологиялық ұстанымдар аясында қарастырылған. Оқулықта тарихи суреттер, карталар және тарихи ескерткіштердің бейнелері кеңінен пайдаланылды. Ол студенттердің практикалық жұмыстарына қажетті сұрақтармен, өзіндік жұмыс тапсырмаларымен және негізгі әдебиеттер тізімімен жабдықталған.

Аннотация

Оқу құралы «Әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару» оқу-әдістемелік типтік бағдарламасының құрылымына сәйкес жазылған. Мұнда әртүрлі ғылым өкілдерінің негізгі әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздіктің теориялық қағидалары қамтылған. Сонымен қатар, әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерінің шектік мағынасы, құрылымы, бағалау әдістері және олардың Қазақстан Республикасы экономикасына тән ерекшеліктері де сипатталады. Ұсынылып отырған оқу құралы студенттерге, магистрлерге, докторларға және жоғары оқу орындары оқытушыларына арналған. Сонымен қатар, мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының мамандары үшін де қызығушылық туғызуы мүмкін.

Аннотация

«Элементтер химияcы» курcы бoйынша еcептер мен жаттығулар химиялық емеc факультеттерде oқитын cтуденттерге арналған. Кітапта жалпы жəне элементтер химияcы бoйынша еcептер мен жаттығулар қараcтырылған. Бұл еңбек теoриялық курc cұрақтары қамтылған «Элементтер химияcы» oқу құралына (Тугелбаева Л.М., Рыcкалиева Р.Г., Ашкеева Р.К. – Қазақ универcитеті, 2014 ж.) қосымша материал болып табылады. Химия пəнінен білім алу барыcында екі еңбекті бірге пайдаланған тиімді бoлады. Автордың редакциясымен шығарылды.

Аннотация

В пособии рaccмотрены задачи и упражнения по общей химии и химии элементов. Является дополнительным материалом к учебному пособию «Химия элементов» (Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М., Рыскалиева Р.Г. – Қазақ университеті, 2014 г.), где представлены вопросы теоретического курса. Параллельное использование обоих пособий будет наиболее эффективным в подготовке и закреплении теоретического курса «Химия элементов». Предназначено для студентов нехимических факультетов. Издается в авторской редакции.

Аннотация

Оқу құралында аймақтық экономиканы басқарудың теориялық негіздері, Қазақстан аймақтарының даму ерекшеліктері, олардың дамуын мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен мəні, аймақтық саясатты жүзеге асырудың экономикалық механизмдері, аймақтық дамудың шетелдік тəжірибесі тəрізді мəселелер өзара сабақтастықпен қарастырылған. Ұсынылып отырған оқу құралы жоғары оқу орнының студенттеріне, магистранттарына арналған. Сонымен қатар жергілікті басқару органдарының мамандары үшін де қызығушылық туғызуы мүмкін.

Аннотация

Оқу құралында стратегия түсінігі, оның мазмұны мен мәні тереңдетіліп қарастырылған. Стратегиялық басқару эволюциясының тарихы беріліп, стратегияны құрастыру және жүзеге асыру үдерісі жан-жақты зерттелген. Кітап жоғары оқу орындарының студенттеріне, оқытушыларына, магистранттарына арналған, сонымен қатар бизнес өкілдері мен мемлекеттік ұйым қызметкерлері үшін де қызығушылық туғызуы мүмкін.

Аннотация

Институционалды экономика мемлекетпен заңдастырылған институттарды зерттеумен қатар, адамдардың күнделікті іс-əрекетінде орын алатын заңдастырылмаған ережелерге де назар аударады. Сондықтан экономикалық мамандықтарды дайындауда институционалды экономиканы оқыту, теориялық негіздері мен талдау əдіснамасын меңгерту құзыреттілікті қалыптастыру тұрғысында маңызды. Оқу құралында институционалды теорияның негіздері, əдістемелік ерекшеліктері, экономикалық талдау құралдары қарастырылады. Оқу құралында əр тақырыптың соңында негізгі тұжырымдар, түйінді ұғымдар, бақылау сұрақтары, тест тапсырмалары жəне реферат тақырыптары берілген.